Про журнал

Галузь та проблематика

Тематичне охоплення збірника: 
- геомеханіка; 
- геотехнологія; 
- гірничі машини та обладнання; 
- електрофікація та автоматизація гірничих робіт; 
- економіка, організація та управління; геоекологія та охорона праці.


Політика видання:
Політика видання включає систему заходів, направлених на досягнення основної мети. Головною метою збірника є публикація результатів досліджень, спрямованих на вдосконалення діючих та розробку нових високопродуктивних і енергозберігаючих технологій, процесів та обладнання, що відповідають сучасним вимогам ринкового виробництва із залученням вчених, викладачів, аспірантів і студентів гірничих спеціальностей, а також спеціалистів гірничодобувних підприємств.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під «відкритим доступом» ми розуміємо відкриття для всіх публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей або використовувати для інших законних цілей.

Ліцензія

Періодичність

Періодичність видання - 4 рази на рік (по мірі наповнення).

Вартість публікації

Вартість публікації - 50 грн/стор. А4 (поштове відправлення примірника сплачується окремо).

Індексація журналу

Google Scholar   - це пошукова система у вільному доступі, що індексує повні тексти або метадані наукових публікацій, опублікованих в різних форматах, і в усіх галузях знань. БазаGoogle Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн журналів з найбільших в Європі і Америці в наукових видавництв. Ця система має функцію відстеження цитованості індексованих публікацій. Хоча і компанія Google не публікує обсяги індексу Google Scholar, але фахівці оцінюють її обсяг приблизно в 160 млн документів.


Citefactor – це сервіс, який надає доступ до якісно контрольованих Журналів у відкритому доступі. Директорія індексування журналів має на меті бути зрозумілою і охоплювати всі наукові журналі у відкритому доступі, що використовують відповідну систему якісного контролю, та не обмежується певною мовою або областю знань. Ціль Директорії – підвищення рівня доступності та легкості використання наукових журналів у відкритому доступі, таким чином підвищуючи їхню роль та вплив.


Bielefeld Academic Search Engine  (BASE) є однією з найбільш об'ємних багатопрофільних пошукових систем в світі, особливо для відкритого доступу веб-ресурсів. Пошукова машина збирає ресурси, нормалізує їх і пропонує для пошуку, через протоколOpen Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).Індекс BASE включає в себе більше 70 млн документів, з більш ніж 3,000 ресурсів. У більшості випадків, надаються повні бібліографічні дані та категорії для їх сортування. 


WorldCat   є глобальним об'єднаним каталогом і найбільшою бібліографічною базою даних в світі, що надає доступ до ресурсів 72,000 бібліотек в 170 країнах - учасників ініціативи OCLS. База даних містить понад 330 млн записів, які в сумі дають інформацію про 2 млрд фізичних і електронних публікацій (статей, архівних матеріалів, книг, журналів, карт, музики, відео та інших ресурсів) на 485 мовах.


Відкрита база даних академічних журналів (OAJI) є повнотекстовою базою даних наукових журналів. Засновник – Міжнародний Мережевий Центр для фундаментальних та прикладних досліджень, Російська Федерація.

Місія полягає в об’єднанні міжнародної платформи для індексування наукових журналів з відкритим доступом, що означає той факт, що користувачі отримають можливість читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати або посилатись на повні статті в журналі, попередньо отримавши дозвіл видавця або автора. Академічними публікаціями вважають наукові журнали, що видаються університетами, науковими центрами та науковими видавничими центрами по всьому світі. 

 

Universal Impact Factor Всесвітній рейтинг UIF цитування був заснований для вдосконалення рейтингу цитування журналів за допомогою своєї зростаючої бази даних статей. Величезна база даних статей з різних країн світу в різних областях знань допомагає забезпечити дослідників інформацією. Він включає сервіси академічних баз даних для дослідників, редакторів журналів та видавців. UIF акцентується на індексуванні цитування, аналізі цитування та підтримує базу даних, що охоплює тисячі наукових журналів. Також UIF надає детальний звіт по кожному журналу з метою подальшого вдосконалення загального рівня журналу, а також аспекту кращого рейтингу цитування.

 

OpenAIRE - база даних наукових статей. Всі публікації, що виходять завдяки грантових програмах ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій публікуються для публічного доступу.

Крім того, в OpenAIRE проіндексовані статті таких великих серверів, як arXiv.org і Europe PubMed Central (понад три мільйони публікацій), а також статті з більш ніж 600 інших джерел.

За даними оновленої статистики OpenAIRE, п'ятірку європейських країн з найбільшою кількістю опублікованих у відкритому доступі статей складають Голландія (654 тисячі статей), Іспанія (604), Великобританія (585), Німеччина (580) і Росія (525).

 

ResearchBib – це стандартна база даних для індексування з відкритим доступом для дослідників та видавців. ResearchBib безкоштовно індексує журнали, дослідницькі роботи, запити на роботи, дослідницькі позиції. Вони мають на меті створити дослідницькі товариства, відкривати та просувати чудові дослідницькі ресурси з усього світу, а також максимізувати академічний та соціальний вплив дослідників. Сервіси (послуги): безкоштовні архіви статей журналів, конференцій, безкоштовне покриття усіх наукових та академічних журналів з відкритим доступом, безкоштовне висвітлення усіх наукових та академічних подій, допомога студентам та дослідникам у підготовці до змінних запитів на ринку праці сьогодення.

  

Процес рецензування

 Усі статті, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка націлена на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. 

Наукова стаття повинна містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлювати конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження, фіксувати науковий пріоритет автора, робити її матеріал надбанням фахівців.

Окремо враховується ступінь відповідності статті, що надійшла до редакції, вимогам до підготовки рукописів до видання у збірнику.

Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Процедура рецензування у більшості випадків є анонімною для рецензента та для автора.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

 

Статті членів редакційної колегії проходять стандартну процедуру зовнішнього незалежного рецензування, організованого головним редактором. Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.

Усі статті проходять перевірку на плагіат спеціальними програмами.

Рецензування відбувається відповідно до принципу конфіденційності, що полягає у нерозголошенні інформації, яка стосується усіх етапів рецензування, зауважень та рішення щодо опублікування статті. Винятком є необхідність спеціальної консультації іншого фахівця відповідної галузі, на що потрібен дозвіл редколегії. Автору наукового твору надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема, якщо він не згоден з висновками експерта. 

 

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 

Метою інституту рецензування збірнику є підтримка найвищих етичних стандартів наукових досліджень.

 • Рецензент має відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям підготовки не відповідають напряму статті;

 • Метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення ступеню її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам;

 • Для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність, рецензенту забороняється будь-яке використання отриманих аргументів й висновків автора без дозволу останнього;

 • У разі наявності конфлікту інтересів або професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;

 • Звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідними посиланнями;

 • У разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних, він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою до колективного розгляду авторської статті; 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

 

 Автор надає до редакції статтю, яка відповідає Вимогам до публікацій у збірнику Вісник НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" Серія "Гірництво". Рукописи, які не відповідають означеним вимогам, не розглядаються.

 1. Головним редактором призначається рецензент (за необхідності, два рецензента) за профілем дослідження. Рецензентом може бути як член редколегії, так і спеціально запрошений фахівець відповідної галузі знань.

 2. За рішенням Головного редактора журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування. 

 3. У разі відсутності конфлікту інтересів та відповідності кваліфікації рецензента напряму дослідження автора, рецензент робить висновок про науковий рівень статті та надає рекомендацію до друку статті, заповнивши спеціально розроблений формуляр.

 4. Строк розгляду статті – до 90 днів.

 5. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів, головним редактором призначається інший експерт.

 6. Рецензування проводиться у більшості випадків конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення. Цитування допускається в обсязі, який не перевищує 15% від загального об’єму статті. Таким чином, унікальність має бути не меншою 85%.

 7. Після остаточного аналізу статті, рецензент надає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору електронною поштою.

 8. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до друку вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті. 

 9. У разі непогодження з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії та буде направлена на додаткове рецензування іншим фахівцем.  Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

 10. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії), а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про прийняття статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

 11. Кінцеве рішення про склад друкованих статей видання затверджується протоколом засідання Вченої ради Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", про що робиться відповідна відмітка на останній сторінці журналу

 12. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення. 

Відповідальність за порушення авторських прав, достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій покладається на автора статті.

Історія журналу

Збірник наукових праць (УДК 622(082)). 

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька,  французька, польська, чеська, словацька.

Тематичне охоплення збірника: 
- фізичні процеси гірничого виробництва; 
- геотехнологія; 
- гірничі машини та обладнання; 
- електрофікація та автоматизація гірничих робіт; 
- економіка, організація та управління; геоекологія та охорона праці.

Зміст збірника - інформація про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві.

Політика видання:
Політика видання включає систему заходів, направлених на досягнення основної мети. Головною метою збірника є публикація результатів досліджень, спрямованих на вдосконалення діючих та розробку нових високопродуктивних і енергозберігаючих технологій, процесів та обладнання, що відповідають сучасним вимогам ринкового виробництва із залученням вчених, викладачів, аспірантів і студентів гірничих спеціальностей, а також спеціалистів гірничодобувних підприємств.