Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, обсягом 6-12 сторінок, формату А4, разом з рисунками, таблицями та списком літератури.
  • Анотація та ключові слова подані українською, англійською та російською мовами через крапку з комою. (12 кегель)
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені жирним, а не підкресленням чи курсивом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу) та мають просту арабську наскрізну нумерацію.
  • У статті дотримано термінологію, прийняту державним стандартом;новий термін або абревіатура розшифровані та пояснені.
  • Посилання оформлені відповідно до міжнародного стилю цитування IEEE style (див. http://mining.kpi.ua/about/submissions#authorGuidelines)

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

 

Згідно Наказу № 1111 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.12 до друку прийматимуться лише наукові статті, які відповідають наступним вимогам щодо їх оформлення:

1. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і підписаний всіма авторами.

2. Мова видання:  українська, російська, англійська, німецька,  французька, польська, чеська, словацька.

Тематичне охоплення збірника: 

-     геомеханіка; 

-     геотехнологія; 

-     гірничі машини та обладнання; 

-     електрофікація та автоматизація гірничих робіт; 

-     економіка, організація та управління;

-     геоекологія та охорона праці.

3. В збірник приймаються  статті  обсягом 6-12 сторінок формату А4 разом з рисунками, таблицями та списком використаних джерел. Рукописи статей, які не дотримані вказаних обсягів, до розгляду не  приймаються.

4. Статтю потрібно завантажити на сайт самостійно. Для того щоб отримати рекомендації щодо завантаження напишіть нам на електронну пошту mining_kpi@ukr.net.  Поштове відправлення примірника сплачується за кошти отримувача.

 

Параметри сторінки:

-     Текстовий редактор – Microsoft Office Word.

-     Поля: верхнє, ліве, праве, нижнє – 2 см, інтервал 1.

-     Шрифт “Times New Roman”, 14 кегель

5. У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.

6. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.

7. В статті не застосовувати колонтитули. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.

8. Рисунки повинні бути вставлені в текст у форма jpeg, tif, gif.

9. Анотація та ключові слова подаються українською, англійською та російською мовами.

 

Вимоги до змісту статті та структура (ДСТУ 7152:2010)


УДК

 

Прізвище та ініціали автора. Науковий ступінь, вчене звання. Назва організації

 

НАЗВА СТАТТІ 

 

Прізвище та ініціали автора (транслітеровані). Науковий ступінь, вчене звання. Назва організації (англійською мовою)

 

НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою)

 (пустий рядок)

Анотація (українською, російською та англійською мовами) повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. Анотації не мовою статті мають бути ширшими, не менш як 1800 знаків. До анотації додаються ключові слова.

Ключові слова: українською, російською та англійською мовами. Обсяг ключових слів ~ 5-10 слів.

 (пустий рядок)

 

Вступ: актуальність, постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.

В основній частині рекомендується висвітлити такі питання, як:

Ціль та завдання: методика досліджень (виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття), постановка завдання (формулювання цілей статті (постановка завдання);

Результати досліджень: виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки: висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Заголовки структурних елементів основної частини не друкують. Кожний елемент(текст) друкують з абзацного відступу в підбір до тексту, виділяючи жирним шрифтом перші два-три слова першого рішення.

Посилання

Оформлюється відповідно до міжнародного стилю цитування IEEE styleЗвертаємо Вашу увагу на те, що якщо у списку використаних джерел є стаття, яка має Цифровий ідентифікатор об'єкта DOI, Ви зобов'я зані його вказати!

Стаття надійшла до редакції 01.09.2013.

 

Транслітеровані прізвища та переклад назви статті  - обов’язкові.

Транслітерація українського алфавіту згідно Постанови Кабінету Міністрів №55 України від 27 січня 2010 р. Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею.

Статті, які не відповідають вище вказаним вимогам, до друку не допускаються.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.