Іmproving the functioning of means of limiting short-circuit current

V.A. Pobihailo, V.P. Kalinchyk, A.V. Voloshko

Abstract


A scientific and practical relevance of improving the functioning of credit limit short-circuit (short circuit), formulated the goal and objectives of research. A scheme of cause - effect relationships occurrence of short-circuit currents (figure Ysikavy) according to ISO 9004.

Keywords


Short-circuit current; reactor; Ishikawa; IS0 9004; efficiency; limiting; fuse

References


Rozen V.P., Pobihaіlo V. A. Zasib strumoobmezhennia yak odyn z sposobiv efektyvnoho enerhovykorystannia // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Elektroenerhetychni ta elektromekhanichni systemy. – 2001. – №421. – S. 181 – 188.

Rozen V. P., Taradaj V. I., Nesen L. I., Pobigajlo V. A. Analiz podhodov k resheniju problemy ogranichenija tokov korotkogo zamykanija v proizvodstvennyh i jenergeticheskih sistemah / ІEE NTUU «KPІ». – Kiev.: 1999. – 18 s. – Rus. – Dep. v GNTB Ukrainy 26.07.99, № 225 Uk99 // Anot. v zh. VINITI RAN № 10 (333), 1999.

Rozen V. P., Soloveі O.I., Momot D. Ye., Pobihaіlo V. A. Matematychna model roboty strumoobmezhuvalnykh prystroіv za skhemoyu «reaktor – zapobizhnyk» // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukraіiny «KPI». Seriya hirnytstvo. – 2000 r. – №4. – S. 82 – 90.

Patent Ukrayiny №2002021620 vid 15.11.2002 r. Sposib obmezhennіa strumiv KZ i prystriі dlya yoho realizatsii. V. P. Rozen, V. P. Kalynchyk, D. E. Momot, V. A. Pobyhaіlo.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2014.24.32052

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)