ENERGY INTENSITY AND SPECIFIC SURFACE ENERGY OF ROCK BREAKING BY MAGNETIC HYDROCAVITATION STRESSING

Inna Streltsova, O.M. Terentiev

Abstract


The paper presents a new mathematical model of the energy intensity of rocks and presented increasing energy intensity logarithmic dependence destruction upon specific surface energy. The results of experimental studies last reduction under magnetic hydrocavitation stressing.


Keywords


energy; breaking; rocks; the specific surface energy

References


Griffith A. A. The phenomena of rupture and flow in solids [Теxt]/ A. A. Griffith// Philosophical Transaction of the Royal Society of London. Series A, vol. 221 – 1921. – Р. 163-198.

Irvin G. R. Fracture [Текст]/ G. R. Irvin// Springer encyclopedia of physics, vol. 6, 1958.- Р. 551-590.

Parton, V. Z. Mehanika razrusheniya: Ot teorii k praktike [Text]/ V. Z. Parton. - М.: Nauka, 1990. – 240 с. - ISBN 978-5-382-00157-9.

Zhurkov S. N. О prognozirovanii raazrusheniya gornykh porod [Теxst]/ S. N. Zhurkov, V. S. Kuksenko, V. А. Petrov // Izv. АS USSR, seriya Fizika zemli № 6, 1977.- 8 s.

Pestricov V. М. Mehanika razrusheniya tverdykh tel [Теxst]/ V. М. Pestricov, Е. М. Morozov. - Sankt-Peterburg: Professiya, 2002. – 300 s. - ISBN: 5-93913-022-4.

Morozov Е. М. Mehanika deformiruemykh tel i konstructciy [Теxst]/ Е. М. Morozov // М. : Mashinostroenie – 1975. - 476 s.

Irvin G. Analysis of Stresses and Straines Near the End of Crack Traversing a plate [Теxst]/ G. Irvin// J. Appl. Mech., Vol. 24, № 3 – 1957. - Р. 361-364.

Obreimow I. W. Eine Methode zur Herstellung einkristalliger Metalle [Теxst]/ I. W. Obreimow, L. W Schubnikow Z. - Phys., 1924.- 289 р.

Vladimirov V. I. Phizicheskaya teoriya prochnosti i plastichnosti metallov [Теxst]/ V. I. Vladimirov. – М.: LPI, 1975, 206 s.

Yakovlev P. V. Obosnovanie kriteriya prochnostipri passchetakh zubchatykh peredach [Теxst]/ P. V. Yakovlev // Kazanskaia nauka, №4, 2010. - S. 16 - 22. - ISSN 2078-9955.

Garipov Т. Т. Modelirovaniye protcessagidrorazryva plasta v porouprugoi srede [Теxst]/ Т. Т. Garipov // Маtematicheskoe modelirovaniye, tom 18, №6, 2006. - S. 53-69.

Vakulenko А.А. О rasprostranenii treshchin v polimerakh [Теxst]/ А. А. Vakulenko // Mehanika elastomerov, tom 2, vypusk 268, 1978. – S. 5 - 12.

Petrov V. А. Phizicheskie osnovy promyshlennoi bezopasnosti [Теxst]/ V. А. Petrov. - Sankt-Peterburg: Nauka I tekhnika, 2005, №9. - S. 17-19.

Terentev О.Geometrical and frequency parameters of rotaryhydrocavitation work instrument’s pulse generation [Теxst]/ О. Terentev, I. Streltsovа// Theoretical & Applied Science. Materials of the International Scientific Practical Conference 28.02.2014. Shveden, Linkoping. – P. 54 - 59.

Morgunov R. B. Magnitoplastichnost I magnitnaia pamiat v diamagnitnykh tverdykh telakh [Теxst]/ R. B. Morgunov, А. L. Buchachenko // ZhETPh, tom 136, vypusk 3(9), 2009. - S. 505-515.

Adamova L. V. Protcessy na poverkhnosti razdela phaz [Теxst]/ L. V. Adamova - Ekaterinburg, Uralskiy gosudarstvennyi universitet im. A. M. Gorkogo, 2007. - 125 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2015.28.50861

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)