ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИХ ПОНЯТЬ УРАНОВИХ РУД ТА ФАКТОРІВ ЇХ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.29.56851

Ключові слова:

уран, мінерали, руди, родовище, геологія, ізотопи, ресурси, показники, вартості

Анотація

Проаналізовані природно-товарознавчі характеристики, обґрунтовано  ряд теоретичних визначень понятійного апарату фіскальної геології уранової руди з застосуванням їх вартісних відображень

Посилання

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд [Текст]: затверджена наказом Державної Комісії України по запасах корисних копалин 14 грудня 1998 р. № 100. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1999 р. за № 90/3383: [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0090-99.

Письменна, О.Б. Економічна оцінка видобутку уранової сировини України [Текст] / О.Б. Письменна //Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет: Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", 2012, № 10: [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http:/ /www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1454.

Ємець, О. Послідовність мінералоутворення та механізм формування уранового зруденіння в натрієвих метасоматитах Новокостянтинівського уранового родовища [Текст] / О. Ємець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2011. – Вип. 54: Геологія. – С. 44 – 54.

Широкомасштабне застосування літогеохімічних пошуків уранових родовищ на Хмільницькій площі [Текст] / М. Макаренко, В. Карли, В. Степанюк та ін. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 52: Геологія. – С. 41 – 45.

Андрієвський, І.Д. Реформування економічного механізму користування надрами: регулятора економічної, екологічної та соціальної безпеки країни [Текст]: монографія / І.Д. Андрієвський, М.М. Коржнев, П.І. Пономаренко – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 194 с.

Основи економічної геології [Текст]: навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. закл. освіти / М.М.Коржнєв, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. – К.: «Логос», 2006. – 223 с.: іл. – Бібліогр.: С.218 – 222.

Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів [Текст]: монографія / Г.І. Рудько, О.В. Плотніков, М.М. Курило, С.В. Радованов. – К.: Вид-во «Академпрес», 2010. – 272 с.

Малюк, Б.І. Надрокористування у країнах Європи і Америки [Текст]: довідкове видання / Б.І. Малюк, О.Б. Бобров, М.Д. Красножон. – К.: Географіка, 2003. – 197 с. : іл. 90. – Бібліогр: С. 196 – 197.

Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення / С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев та ін. – К.: Наукова думка, 2007. – 347 с.

Рудько, Г.І. Геолого-економічна оцінка вугільних родовищ України [Текст] / Г.І. Рудько, С.Ф. Литвинюк, В.І. Ловінюков // Мінеральні ресурси України. – 2012. - № 2. – С. 23 – 28.

Про видобування і переробку уранових руд: [Текст]: закон України від 9 листопада 1997 року № 645/97-ВР: [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua/laws/show/645/97-вр.

Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів [Текст] / За заг. ред. д-ра. філол. наук, проф. В.В. Добічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 832 с.

Основи економічних знань (2001) 1. Економічні ресурси: [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http: // library.if.ua/book/41/2716.html.

Уранові руди: [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http: // uk.wikipedia.org/wiki/Уранові_руди.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-23

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці