GEOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS of DUALITY DETERMINATIONS OF FERROUS QUARTZITES BUT THEIR DEPOSITS

A.V. Bodiuk

Abstract


After reasonable by us after a necessity and resource conception of economic geology the worked out system of concepts and indexes for the analysis of cost-resource aspects and estimations of processes and results of study of deposits of iron-stones in accordance with requirements in them during realization of searching-reconnaissance researches and works, and the study of geology of these deposits is examined as double, geological and productive process

Keywords


necessities; geology; ferrous quartzites; deposits; conception; research; commodity expert indexes; costs

References


Рудько, Г.І. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів [Текст] / Г.І. Рудько, О.В. Плотніков, М.М. Курило, С.В. Радованов // – К.: Академпрес, 2010. – 272 с.

Віннік, Н.В. Геолого-економічна оцінка залізистих кварцитів докембрію для розробки підземним способом [Текст] / Н.В. Віннік: Автореф. дис. … к. геол. н. –К., 2011.– 26 с.

Малюк, Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки [Текст] / Б.І. Малюк, О.Б. Бобров, М.Д. Красножон // Довідкове видання. – К.: Географіка, 2003. – 197 с

Коржнев, М.М. Основи економічної геології [Текст] / М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. // Навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. закл. освіти / – К.: “Логос”, 2006. – 223 с.: іл. – Бібліогр.: С. 218-222.

Рудько, Г.І. Геолого-економічна оцінка вугільних родовищ України [Текст] / Г.І. Рудько, С.Ф. Литвинюк, В.І. Ловінюков // Мінеральні ресурси України. – 2012, № 2. – С. 23-28.

Коржнев, М.Н. Геология и условия накопления толщ раннепротерозийских железорудых бассейнов [Текст] / М.Н. Коржнев // Автореф. дис. … д-ра геол.- минералог. наук. – Киев, 1993. – 38 с.

Железная руда. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uas.su/allmet/1ore/ironore/005.php:

Чорнобай, П.О. Дискусія про доцільність розробки родовищ залізної руди на Криворіжжі наприкінці ХІХ ст. на шпальтах «Горнозаводского Листка» [Текст] / П.О. Чорнобай // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Вип. 9. – С. 40 – 44. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // ir.nmu.org.ua / bitstream / handle / 123456789 / 969/6.pdf.

Шимановский, М. Железные руды и рудники Кривого Рога [Текст] / М. Шимановский // ГЗЛ. – 1888. – № 6. – С. 69 – 75.

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому), Затв. Наказом ДКЗ України від 18.10.2002 р. № 155. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 р. за № 881/7169.

Технологія збагачення залізних руд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/ wiki /

Залізні руди. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Залізні_руди

Залізна руда корисних копалин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kopalni.com/zalizna-ruda-korisni-kopalini/

Залізна руда. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Железная_руда

Сучасний тлумачний словник української мови [Текст]: 50 000 слів/ За ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 832 с.

Плотников, О. В. Визначення якості надр у зв’язку геолого- економічною оцінкою залізорудних родовищ [Текст] / О. В. Плотников // Геолого – мінералогічний вісник.– 2002.– № 1. – С. 16 – 27
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.70008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)