ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Viktor Heorhiiovych Kravets, Oleksandr Anatoliiovych Temchenko, Hanna Volodymyrivna Temchenko, Yasmina Taiieb-Tamasha

Анотація


Досліджено економіко-технологічні передумови впровадження енергозберігаючих заходів на основних операціях процесу видобутку та переробки корисної копалини на гірничо-збагачувальних підприємствах, що дозволить зменшити матеріало- та енергомісткість кінцевої продукції та підвищити її конкурентні переваги у відповідності до сучасних вимог ринку залізорудної сировини.


Ключові слова


гірничорудні підприємства; програма енергозбереження; критерії ефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Тангаев И.А. Энергоемкостьпроцессовдобычи и переработкиполезныхископаемых [Текст] / И.А. Тангаев// М.: Недра, 1986.- 232 с.

Ревазов М.А. Проблемы и перспективыэкономикигорныхпредприятий в современныхусловиях [Текст]/ М.А. Ревазов// М.: МГГУ, 1994. -150 с.

Резниченко С.С. Многокритериальнаяоптимизация задач организации, планирования и управлениягорнымпроизводством [Текст]/ С.С. Резниченко/ -М.: МГИ., 1989.- 90 с.

Резниченко С.С. Математическиеметоды и моделирование в горнойпромышленности [Текст]/ С.С. Резниченко, А.А. Ашихмин //М.: МГГУ, 1997.– 404 с.

Ястребинский М.А. Оценкаэффективностиинвестиций в горныепредприятия с учетомфакторавремени и дисконтирования затрат [Текст] / М. А. Ястребинский, Л. Х. Гитис.–3 изд., стер.- М.: ИздательствоМосковскогогос. горногоун-та, 2001.-86 с.

Михайлов А.М. Эффективностьэнергосбережения при циклично-поточнойтехнологии на железорудныхкарьерах / А.М. Михайлов, А.Г. Темченко, А.А. Темченко // Горнаяэлектромеханика и автоматика. Научно-техническийсборник НГАУ. Днепропетровск. – 2000. – вып. 65. – С. 41-46.

Темченко А.Г. Научныеосновыоценки и выбораэнергосберегающихтехнологийоткрытойразработкижелезорудныхместорождений: дисс. на соисканиенауч. степени д-ра техн. наук: спец. 05.15.03 «Открытыегорныеработы»/ А.Г. Темченко- НГУ. – Днепропетровск, 2001. - 355 с.

Гончаров С.А. Энергосбережение при подготовке руд к обогащению на железорудных и золоторудныхгорно-обогатительныхкомбинатах // С.А. Гончаров, П.П. Ананьев // Известиевузов. Горный журнал.-2009.- №3.- С. 91-95.

Анистратов Ю.И. Расчётно-теоретическиепредпосылкиэнергосбережения на рудныхкарьерах /Ю.И. Анистратов, С.А. Гончаров// Горный журнал.-2009.-№11.-С. 21-23.

Дремин А.А. Стратегияэнергосбережения при добыче и переработкежелезных руд / А.А. Дремин // Горный журнал.-2006.- №12.- С. 45-47.

Закон України «Про енергозбереження» // ВедомостиВерховнойРадыУкраины. – 1994. - № 30. – С. 894-904.

Агошков М.И. Экономическиекритерии для оценкиоптимальных значений горнотехническихпараметров [Текст] / М.И. Агошков, Е.Л. Гольдман // Горный журнал.-1988.- №4.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.27.33876

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Viktor Kravets, О.А. Темченко, Г.В. Темченко, Я. Тайєб-Тамаша

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)