ECONOMIC PROCESSES of STUDY of SUBSOIL OF THE EARTH AS OBJECTS of ECONOMIC GEOLOGY

A.V. Bodiuk

Abstract


Determinations of economic geology as reflection in the economic concepts of natural information  are examined about  the bowels of the earth and them mineral formations of organic and inorganic origin

Keywords


subsoil; objects; mineral resources; geology; subsoil users; processes

References


Гринченко О.В., Курило М.М., Михайлов В.А.Металічні корисні копалини: Підручник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 218 с.

Основи економічної геології: Навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. закл. освіти / М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. – К.: “Логос”, 2006. – 223 с.: іл. – Бібліогр.: С.218 222.

Рудько Г.І., Курило М.М., Радованов С.В. Економіко-геологічна оцінка родовищ корисних копалин. – К.: АДЕФ-Україна, 2011. – 384 с.

Рудько Г.І., Адаменко О.М. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі / За ред. Г.І. Рудька. – К.: Вид-во «Академпрес», 2009. – 512 с.

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 432.

Сучасний тлумачний словник української мови: 50 000 слів/ За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 832 с.

Бібліотека економіста. Основи економічних знань (2001). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://library.if.ua/book/41/2716.html

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. –К.: Велес, – 2006. – 48 с

Проект Кодексу України про надра (нова редакція). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://geonews.com.ua/news/detail/proekt-kodeksu-ukraini-pro-nadra-47301

Податковий кодекс України. К.: Вісник Міністерства доходів і зборів України, 2014, січень, № 2 – 3. – 430 с. (зі змін. і доп.).

Про надра: Кодекс України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР (зі змін. і доп.).

Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідникове видання. – К.: Географіка, 2003. – 197 с.: іл. 90. – Бібліогр: С. 196 – 197.

Рудько Г.І., Плотників О.В., Курило М.М., Радованов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. – К.: Вид-во «Академпрес», 2010. – 272 с.

Рудько Г. І., Литвинюк С.Ф., Ловінюков В.І. Геолого-економічна оцінка вугільних родовищ України / Мінеральні ресурси України. – 2012 – № 3. – С. 23 – 28.

Гошовський С.В., Андрієвський І.Д., Андрієвський Є.І. та ін. Державне регулювання користування надрами / Під ред. С. В. Гошовського, І.Д. Андрієвського. К.: УкрДГРІ, 2012. – 386 с. укр.: іл.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2015.27.49149

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)