DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.53063

ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ

A.M. Husiev, S.F. Kashtanov, V.B. Ostaletskii

Анотація


Розглянуто складові концепції гідної праці. Гідні умови включають в себе як невід’ємну складову – охорону праці. Виокремлено такі аспекти гідної праці: система цінностей організації, діючи етичні правила в організації, соціальний розвиток працівників, проголошена місія організації

Ключові слова


гідна праця; охорона праці; цінності організації; соціальний розвиток працівників; етика в організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Достойный труд. Безопасный труд. Защита от ВИЧ/СПИДа. Доклад МОТ к Всемирному дню охраны руда 2006 года. Женева, Международное бюро труда, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.ilo.org/ public/russian/region/eurpro/moscow/areas/safety/docs/2006/wd_report2006ru.pdf.

Молчанов А. Концепция достойного труда и проблемы ее реализации. / А. Молчанов // Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2009. – N 7. – С. 21–27.

Маслоу А. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу; пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухиной. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с.

Мельникова О.А. Мотивація персоналу: еволюція, сучасні теорії та проблеми практики. / О.А. Мельникова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. – 2012. – № 1(3). – С. 149–153. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://stvua.com/?wpfb_dl=7.

Гусєв, А.М. Морально здорові умови праці – складова сучасної системи охорони праці / А.М. Гусєв, В.Б. Осталецький. // Енергетика. Екологія. Людина. Матеріали науково-технічної конференції інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 498–503. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://en.iee.kpi.ua/component/ content/article/47-conferenc/149-energy-ecology-man.html.

Харчишина О.В. Ціннісна підсистема як базовий компонент організаційної культури підприємства. / О.В. Харчишина. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ sre/2011_3/68.pdf.

Ліщинська О. Моральні аспекти підприємницької діяльності / О. Ліщинська // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 115–123.

Іваненко А.В. Ознаки соціального розвитку колективу підприємства / А.В. Іваненко // Вісник економіки транспорту і промисловості. –2011. – № 36 – С. 145–148.
Copyright (c) 2016 A.M. Husiev, S.F. Kashtanov, V.B. Ostaletskii

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)